หัวหน้าส่วนราชการ


               นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดล 

               (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ) 

               รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

              ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย

             ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.)

                        

สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

 

มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย จึงได้ยก ระดับมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั่งการแพร่กระจายของโรค COVID-19  ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยต้องคัดกรองตรวจอุณหภูมิตัวเองก่อนเข้าทำงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำสบู่และ ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการรับเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ

2. กรณีมีไข้สูงเกิน 37.5 ให้กลับบ้าน สังเกตอาการตนเอง 2-3 วัน ถ้ายังมีไข้สูงอยู่ แนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาอาการของโรค และแจ้งหัวหน้างานผ่านทางกลุ่มไลน์ของศูนย์ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อไป

3. เจ้าหน้าที่ทุกคนของศูนย์และผู้มาติดต่อราชการ ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อหรือแพร่กระจายของเชื้อ  *ถ้าไม่ใส่หน้ากาก...ทางศูนย์ขออนุญาตไม่ให้เข้ามาติดต่อราชการให้รอข้างหน้าตึกแทน*

4. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงจุดสัมผัสร่วม เช่น ประตู ลูกบิด

5. ให้พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดจุดรับตัวอย่าง ห้องประชุม โต๊ะทำงาน แฟ้มเอกสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณรอบโต๊ะ ประตู ลูกบิด มือจับ หรือจุดที่ต้องสัมผัสทำงาน ทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง

6. หากเจ้าหน้าที่มีอาการไข้ ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาอาการในทันที

7. หลังเลิกงานให้กลับที่พักอาศัย งดงานปาร์ตี้หรือไปที่ชุมชนแออัด

8. เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับพัสดุ หรือตัวอย่าง ให้ใส่ถุงมือและเช็ดทำความสะอาดภายรอบนอกกล่องพัสดุและล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

   RLLR4404CVMN2482WSRQ1122IMG 7178IMG 7176YILU6929LRXI3928AKGU8952YEGY3194