หัวหน้าส่วนราชการ


               นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดล 

               (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ) 

               รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

              ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย

             ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.)

                        

สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ มีมาตราการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาค COVID-19 โดยจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกๆ วันจันทร์ พุธ และศุกร์

IMG 7546IMG 7547IMG 7548IMG 7549IMG 7550