หัวหน้าส่วนราชการ


               นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดล 

               (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ) 

               รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

              ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย

             ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.)

                        

สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายสัตวแพทย์หญิงกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานตรวจสอบและพิสูจน์เชื้อ พร้อมด้วยคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ ได้มอบสิ่งของเพื่อ ป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา โดยมีคุณอัญชุลี ศรีวัฒนพงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ