หัวหน้าส่วนราชการ


               นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดล 

               (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ) 

               รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

              ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย

             ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.)

                        

สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการจัดอบรมออนไลน์  โดย ทีม MORU ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ  SAMPLE REPOSITORY  และ           WASTE MANAGEMENT VALIDATION  ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     "เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการสัตวแพทย์" 

"THAILAND VETERINARY LABORA TORY CAPACITY BUILDING PRO JECT - CATH 3 "

MURO 0001MURO 0012MURO 0013MURO 0007MURO 0021MURO 0002