สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

กิจกรรมภายในศูนย์

5 . 00025 . 00045 . 00105 . 00095 . 00135 . 00175 . 00205 . 0020

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส. ส่วนภูมิภาค , สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ส่วนภูมิภาค ของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย น.สพ.สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้เกียวกับ "โรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร (African swine fever ; ASF)" ที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งในเอเชียและยุโรปบางประเทศ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบถึงอันตราย รวมถึงมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์.

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพและฝ่ายบริการกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้น ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทราบถึงหน้าที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้มีประสิทธิภาพ อบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติเอง และผู้ประสบภัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกอรรถสิทธ์ อาจมนตรี และคณะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน  28 คน การจัดฝึกอบรมและซ้อมการหนีไฟครั้งนี้สืบเนื่องจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19(3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรคสาม และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบความปลอดภัย-มั่นคงทางชีวภาพ กำหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหน่วยงานที่วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคอันตรายที่อาจจะติดต่อสู่คนและสัตว์ มีการใช้สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เชื้ออันตรายแพร่กระจายออกสู่ภายนอก อาจจะทำให้เชื้อโรคติดต่อสู่คนและสัตว์ในบริเวณโดยรอบได้ สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ ทรัพย์สินของราชการและส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่บุคลากรแกนนำเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรต่างๆ ภายในหน่วยงาน ดังนั้นศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่มีความชำนาญในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมตามหลักสูตรประจำปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และยังจะช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงานต่อไป

 

     วันที่ 1 พ.ค. 62  ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำทีมโดย นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดลหัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ทำงาน ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์.

***Befor***

0006 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***After***

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. – 12 .00 น. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ จัดฝึกอบรมภายใน เรื่อง การทวนสอบไมโครปิเปต ให้แก่บุคลากร ภายในศูนย์ โดยมีวิทยากรคือ นางสาวศศิกร แสงสง่า เพื่อให้บุคลากร ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ ที่ทำงานด้านการทดสอบ สามารถปฏิบัติงานทวนสอบไมโครปิเปต ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากไมโครปิเปตเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ สำหรับงานทดสอบ อีไลซ่า ซึ่งเป็นงานที่ทางศูนย์ฯได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005 งานทดสอบ ทางโมเลกุลาและงานผลิตสารทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรม การทวนสอบไมโครปิเปต (2)