สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

5 . 00025 . 00045 . 00105 . 00095 . 00135 . 00175 . 00205 . 0020

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส. ส่วนภูมิภาค , สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ส่วนภูมิภาค ของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้