สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ISO/IEC 17025

น.สพ.ร่มพฤกษ์ อุดล รักษาการหัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบให้การต้อนรับ ทีมผู้ตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ประกอบด้วย

น.สพ.ชัยวัฒน์ พลูศรีกาญจน์ และ ผศ.ดร.ภูณิกา งามวงศ์สถิต ระหว่างวันที่ 25-26พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จำนวน 3 ขอบข่าย คือ

1.การตรวจหาและจำแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลการทดสอบโรคปากและเท้าเปื่อย ของห้องปฏิบัติการ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย

2.การตรวจระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

3.การตรวจหาแอนติบอดีต่อ 3 ABC non structure protein ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

คณะผู้ตรวจประเมินนำโดย Lead Assessor รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์ Assessor : น.สพ.ชัยวัฒน์   พูลศรีกาญจน์  เข้าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, รหัส HP 137/49, HP 137/-1/51 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2561

IMG 6265

 

ไม่เผยแพร่

คณะผู้ตรวจประเมินนำโดย Lead Assessor รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์ Assessor : น.สพ.ชัยวัฒน์   พูลศรีกาญจน์  เข้าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, รหัส HP 137/49, HP 137/-1/51 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2561

IMG 6265