สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ นำโดย  นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดล สัตวแพทย์หญิงกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย และคณะ ได้เข้าร่วมงาน Knowledge Management  (KM) ซึ่งจัดโดย ปศุสัตว์เขต 3 ณ รร.สตาร์ไลท์ ปากช่อง ในการนี้ การจัดการความรู้ที่ศูนย์อ้างอิงฯ นำไปเผยแพร่ผลงาน คือ "การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจโรคปากและเท้าเปื่อยตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ มายังศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

 

ไม่เผยแพร่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ นำโดย  นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์  อุดล สัตวแพทย์หญิงกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย และคณะ ได้เข้าร่วมงาน Knowledge Management  (KM) ซึ่งจัดโดย ปศุสัตว์เขต 3 ณ รร.สตาร์ไลท์ ปากช่อง ในการนี้ การจัดการความรู้ที่ศูนย์อ้างอิงฯ นำไปเผยแพร่ผลงาน คือ "การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจโรคปากและเท้าเปื่อยตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ มายังศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

 

หมวดหมู่รอง