สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

ไม่เผยแพร่

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย น.สพ.สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้เกียวกับ "โรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร (African swine fever ; ASF)" ที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งในเอเชียและยุโรปบางประเทศ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบถึงอันตราย รวมถึงมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์.

ไม่เผยแพร่

   นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) และนายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล หัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) ได้เข้าร่วมการประชุม Veterinary Diagnostic Laboratory Network Coordination Meeting with Directors of African and Asian -Veterinary ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่  17-25 สิงหาคม 2562

   นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) และนายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล หัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) ได้เข้าร่วมการประชุม Veterinary Diagnostic Laboratory Network Coordination Meeting with Directors of African and Asian -Veterinary ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่  17-25 สิงหาคม 2562