ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพและฝ่ายบริการกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้น ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทราบถึงหน้าที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้มีประสิทธิภาพ อบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติเอง และผู้ประสบภัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกอรรถสิทธ์ อาจมนตรี และคณะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน  28 คน การจัดฝึกอบรมและซ้อมการหนีไฟครั้งนี้สืบเนื่องจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19(3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรคสาม และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบความปลอดภัย-มั่นคงทางชีวภาพ กำหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหน่วยงานที่วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคอันตรายที่อาจจะติดต่อสู่คนและสัตว์ มีการใช้สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เชื้ออันตรายแพร่กระจายออกสู่ภายนอก อาจจะทำให้เชื้อโรคติดต่อสู่คนและสัตว์ในบริเวณโดยรอบได้ สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ ทรัพย์สินของราชการและส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่บุคลากรแกนนำเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรต่างๆ ภายในหน่วยงาน ดังนั้นศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่มีความชำนาญในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมตามหลักสูตรประจำปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และยังจะช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงานต่อไป

 

กิจกรรมวันเด็ก

          “เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ” ในช่วงเช้าของวันที่ 11 มกราคม 2562 ทางศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำทีมโดย น.สพ.ร่มพฤกษ์ อุดล หัวหหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยคุณหมอและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้มีโอกาสร่วมงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ หอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลปากช่องนานา ทางศูนย์ฯได้นำตุ๊กตา ของวัญ ของเล่น ไปมอบให้กับผู้ป่วยเด็กที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รวมถึงมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเด็ก ให้กับทางตึกผู้ป่วยเด็ก ไว้ใช้กับผู้ป่วยเด็กในคราวต่อไป

          การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเราชาวศูนย์อ้างอิงฯมีความปลื้มปิติ และรู้สึกอิ่มใจเป็นอย่างมาก เพราะรอยยิ้มของน้องๆ แม้ว่าจะนอนป่วยอยู่ก็ตาม แต่พอน้องๆได้รับของขวัญวันเด็กที่พวกเราได้มอบ น้องๆดีใจเป็นอย่างมาก จากคราบน้ำตาที่เพิ่งผ่านการเสียบสายน้ำเกลือ หรือกำลังถอดสายน้ำเกลือ กลับกลายเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่สดใส ขึ้นมาทันที ทั้งหมดทั้งมวลของความรู้สึกดีๆในครั้งนี้ พวกเราชาวศูนย์อ้างอิงฯต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นอย่างยิ่ง ที่จัดกิจกรรมวันเด็กในโรงพยาบาลขึ้น และเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้...ขอบคุณค่ะ