หน่วยงาน Exotic Disease Research Station, Kodaira Laboratory, Japan National Institute of Animal Health (NIAH-Japan) ประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Validation test kit เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยจาก Pen-Side Kit for FMDV antigen and serotyping โดย Dr. Kazuki Morioka ระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 IMG 3273IMG 3236

IMG 6039IMG 6043

IMG 6045IMG 6050

IMG 6052

คณะผู้ตรวจประเมินนำโดย Lead Assessor รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์ Assessor : น.สพ.ชัยวัฒน์   พูลศรีกาญจน์  เข้าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, รหัส HP 137/49, HP 137/-1/51 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2561

IMG 6265

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่จาก สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และศูนย์ทดสอบและวิจัยชีววัตถุสำหรับสัตว์ เข้าร่วมพิธีในการทำบุญครั้งนี้