เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. – 12 .00 น. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ จัดฝึกอบรมภายใน เรื่อง การทวนสอบไมโครปิเปต ให้แก่บุคลากร ภายในศูนย์ โดยมีวิทยากรคือ นางสาวศศิกร แสงสง่า เพื่อให้บุคลากร ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานห้องปฏิบัติการ ที่ทำงานด้านการทดสอบ สามารถปฏิบัติงานทวนสอบไมโครปิเปต ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากไมโครปิเปตเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ สำหรับงานทดสอบ อีไลซ่า ซึ่งเป็นงานที่ทางศูนย์ฯได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005 งานทดสอบ ทางโมเลกุลาและงานผลิตสารทดสอบ