สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มเติมคือ 064-5068560 ในการติดต่อประสานงาน