สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ข้อมูลองค์กร

 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

 รอบที่ 2/2563

- แผนการพัฒนาบุคลากร

- ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
- การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Learning)

 

........................................................................................................................................................................................................................


 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

 รอบที่ 1/2564

- แผนการพัฒนาบุคลากร

- ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
- การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Learning)

 

 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

 รอบที่ 2/2564

- แผนการพัฒนาบุคลากร

- ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
- การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Learning)

........................................................................................................................................................................................................................


แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 

    รอบที่ 2/2563

           - แผนการพัฒนาบุคลากร

           - ผลการพัฒนาบุคลากร

  

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 

           - การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-learning)

 ......................................................................................................................................................................................................................


แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 

    รอบที่ 1/2564

          - แผนการพัฒนาบุคลากร

           - ผลการพัฒนาบุคลากร

 

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 

            - การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-learning)