สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

 รอบที่ 2/2563

- แผนการพัฒนาบุคลากร

- ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
- การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Learning)

 

........................................................................................................................................................................................................................


 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

 รอบที่ 1/2564

- แผนการพัฒนาบุคลากร

- ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
- การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Learning)

 

 แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

 รอบที่ 2/2564

- แผนการพัฒนาบุคลากร

- ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
- การเรียน/การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Learning)

........................................................................................................................................................................................................................