วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-11.30 น. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯได้จัดฝึกอบรมBiosafety เรื่อง การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protectine Equipment ,PPE) การล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน ให้กับบุคลกรภายในศูนย์ โดย สพ.ญ อมรรัตน์ ชุณศาสตร์ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ และนางสาวโสภา สิงคลีบุตร นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายและสาธิต ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้บุคคลากรภายในศูนย์ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นการป้องกันการสัมผัส และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งยังช่วยปกป้องบุคลากรจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน